Audiere publică

Viitorul șanselor egale

Problema propusă de VERTIK: Diferențele de gen înregistrate de România în domeniile participării economice și accesului femeilor la oportunități, promovării femeilor de carieră în poziții de decizie în politică, management și administrație, ratei de ocupare a femeilor, plății și salarizării egale pentru muncă și valoare adăugată egală, accesului la finanțare a start-up-urilor cu antreprenoriat feminin, sau ratei de abandon școlar în mediul rural, nu sunt măsurate și evaluate în mod regulat pe baza unor indicatori statistici agregați care să permită integrarea perspectivei drepturilor femeilor și egalității de șanse în procesele de elaborare a politicilor publice și asigurarea reprezentării femeilor la toate nivelurile procesului decizional politic.
Scopul acestui demers este o propunere de politică publică care să rezolve problema menționată mai sus.

Motivația inițiatorului

Un principiu recunoscut de management afirmă: ceea ce nu măsori nu poți nici controla, nici schimba și nici îmbunătăți.

România nu măsoară și evaluează în mod sistematic și regulat diferențele și decalajele de gen dintre femei și bărbați în privința participării economice pe piața muncii, evoluției în carieră și accesului la oportunități și antreprenoriat.

În lipsa unor indicatori statistici agregați de tip SMART privind inegalitatea de gen, perspectiva drepturilor femeii și a egalității de șanse și tratament nu este integrată în proiectarea, finanțarea și bugetarea politicilor publice, programelor bugetare și de finanțare.

Europa de Est are o durată medie de recuperare a decalajelor de gen dintre femei și bărbați de 107 ani, dublu față de cei 54 de ani cât este durata medie în Europa Occidentală.

Continuarea politicilor actuale ar menține un ritm lent de recuperare a diferențelor și decalajelor de gen înregistrate în România și ar amâna integrarea noastră deplină în sistemul de valori și bune practici europene specifice unei Uniuni a Egalității.

Pentru a înjumătăți rapid durata de recuperare a acestor decalaje și a spori contribuția femeilor active și ocupate pe piața muncii la PIB și buget, la calitatea și inovarea practicilor de management și în dezvoltarea sectorului ÎMM, este nevoie de măsuri speciale privind bugetarea de gen și adaptarea obiectivelor și indicatorilor de performanță ai politicilor publice.

În lipsa implementării bugetării de gen și statisticilor dezagregate pe sexe în sectorul public, nu se poate stimula proactiv participarea economică a femeilor pe piața muncii și în inițiativele antreprenoriale, precum și promovarea lor în carieră pe poziții manageriale de decizie în sectorul public și privat.

Nevalorificarea deplină a potențialului femeilor din România va face dificil de atins potențialul optim de creștere a PIB și PIB pe locuitor, iar deficitele bugetare nu vor putea fi reduse semnificativ.

Serviciile publice sociale de îngrijire și suport pentru copii, bătrâni și bolnavi sunt slab dezvoltate în România, ceea ce încurajează stereotipurile de gen prezente în mentalitatea românească – ce atribuie tradițional femeii rolul de casnică având grijă de gospodărie și de persoanele vulnerabile, iar bărbatului rolul de persoană activă economic și antreprenorial, ce câștigă venituri și “aduce pâinea în casă”.

Cum schimbi mai rapid această mentalitate tradiționalistă care se opune progresului femeii de carieră și rolului său mai activ în economie și antreprenoriat? Prin reguli și legi ferme și cu bugetare de gen a programelor și politicilor publice sau sunt suficiente campaniile de informare, educare, monitorizare și formare de valori și atitudini progresiste?

Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Promovarea Egalității de Șanse și Tratament între Femei și Bărbați are o abordare soft, reactivă și constatativă post-factum.

Intervențiile propuse nu vor avea un efect catalizator semnificativ asupra diminuării rapide și consistente a decalajelor de gen, șanse și tratament între femei și bărbați pe piața muncii, în carieră și antreprenoriat, în lipsa unei abordări hard, proactive și preventive, bazate pe reglementare și politici publice elaborate ținând cont de standarde de performanță.

Reglementarea pe bază de standarde de performanță și statistici dezagregate pe sexe și introducerea bugetării de gen pot genera conformarea socială și administrativă la bunele practici europene și schimbarea comportamentală și de mentalitate.

Asociația “Vertik pentru Viitor”, în calitate de inițiator al audierii publice, îi invită pe toți cei care cred în potențialul femeilor de a dezvolta accelerat România să își exprime opinia în scris, prin formularea documentată și argumentată a răspunsurilor la următoarele întrebări:
1).Vă mulțumește ritmul actual de recuperare a diferențelor și decalajelor de gen înregistrate în România față de media la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene?
2).Considerați că politicile actuale în domeniul egalității de gen, șanse și tratament între femei și bărbați sunt suficient de curajoase, inovative și ambițioase?
3).În opinia dvs., contribuția femeilor antreprenor și ocupate pe piața muncii la PIB-ul și bugetul României, precum și la inovarea practicilor de management:
□ Ar putea să sporească semnificativ
sau
□ Este deja la nivelul ei optim
4).Care considerați că sunt consecințele nevalorificării depline a potențialului femeilor de implicare economică pe piața muncii, de inițiativă antreprenorială și de îmbunătățire a practicilor de management și conducere pentru dezvoltarea viitoare a României?
5).Pentru reducerea inegalității de gen în România, considerați că:
□Sunt suficiente abordările de suprafață, soft, reactive și constatative, bazate pe campanii de informare, monitorizare, educare, formare și sensibilizare?
sau
□Sunt necesare intervenții profunde, hard, proactive și preventive, bazate pe reglementare și politici publice elaborate ținând cont de standarde și indicatori de performanță, care să aibă un efect catalizator semnificativ asupra diminuării rapide și consistente a decalajelor de gen, șanse și tratament între femei și bărbați pe piața muncii, în carieră și antreprenoriat?
6).Considerați că măsurarea sistematică a diferențelor și decalajelor de gen înregistrate în România în domeniul ocupării active a femeilor, avansării în carieră și antreprenoriatului feminin ar ajuta la luarea unor decizii mai inteligente pentru atingerea rapidă a egalității de gen?
7).Considerați că legiferarea discriminării pozitive în bugetarea de gen a politicilor publice, programelor operaționale de finanțare din fonduri europene și programelor bugetare în domeniile unde se înregistrează aceste diferențe și decalaje semnificative ar grăbi atingerea egalității de gen?

Cu încredere în puterea și valoarea demersurilor participative,
Comisia de Inițiere a Audierii Publice

Citeste mai departe

Comisia de iniţiere

Daniela Şerban

Preşedinte ARIR
Iniţiator VERTIK

Anca Dragu

Președintele Senatului României

Raluca Turcan

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale

Luminița Popescu

Secretar de Stat, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați

Comisia de experţi

Mircea Mitruţiu

Expert politici publice și advocacy

Daniela Aldescu

Cofondator VERTIK

Ioan Baciu

Avocat
Expert european în achiziții publice și egalitate de gen și expert al CE pentru implementarea politicii de coeziune și dezvoltare urbană și regională

Martori

Ramona Iulia Chiriac

Șef al Reprezentanţei Comisiei Europene în România

Ana Maria Mihăescu

Membru CA Raiffeisen Bank şi MedLife

Dr. Lara Tassan Zanin

Director România, Banca Europeană de Investiții

Mirela Roman

consultant strategie, Banca Naționala a României

Corina Vasile

Membru Board RDCC

Teodora Negrea

Lider regional Regiunea Brasov - Sindicatul National Finante Publice SindFISC

Elena Coandă

Patronatul National al femeilor de afaceri din IMM

Argentina Rafail

Dentons

Chemare la acţiune

Fiecare problemă întâmpinată în participarea economică a femeilor pe piața muncii, evoluția femeilor în carieră și accesul lor la oportunități, finanțări și antreprenoriat este o oportunitate de schimbare în bine prin mobilizarea şi implicarea voastră în găsirea soluţiilor alternative optime.

Asumaţi-vă soluţiile propuse şi implicaţi-vă activ în luarea deciziilor. Participând la audierea publică “Care este cel mai eficace și eficient vaccin pentru virusul inegalității de gen în România?”, dobândiţi puterea de a vă influenţa viitorul!

Deveniţi agenţi ai schimbării şi contribuiţi la accelerarea ritmului recuperării decalajelor de gen dintre femei și bărbați înregistrate în România!

Promovăm dezbaterea critică şi deschisă, dialogul şi reflexia pentru revizuirea politicilor publice şi legislaţiei referitoare la egalitatea de gen, șanse și tratament între femei și bărbați, pornind de la firul ierbii, de jos în sus, de la beneficiarii politicilor publice spre decidenții publici și politici.

Prin implicarea tuturor actorilor interesaţi de valorificarea optimă a potențialului femeilor din România, putem consolida organizațiile de femei și brandingul lor sectorial.

Actionaţi liber şi exprimaţi-vă deschis opinia despre căile de eficientizare a politicilor și strategiilor actuale în domeniul promovării egalității de șanse și tratament între femei și bărbați!

Faceţi pasul de la spectatori pasivi, ce urmăresc de pe margine inegalitatea de gen manifestată în România, la actori implicați activ în creșterea contribuției femeilor antreprenor și ocupate pe piața muncii la PIB-ul și bugetul României, precum și la inovarea practicilor de management!

Citeste mai departe

Informații pentru depozanți

Formular înregistrare

DEPOZIȚIE

Titlul va descrie poziția dvs. privind subiectul propus al audierii publice
Ce trebuie să conțină depoziția dvs.?

Răspunsurile dvs. sintetice la întrebările adresate prin motivația inițiatorului audierii publice:

Date privind depozantul

Bifați, vă rugăm, una dintre următoarele variante:

PARTENER PRINCIPAL

Partener Eveniment

PARTENERI STRATEGIC

PartenerI Eveniment

PARTENERI STRATEGICI

PARTENERI MEDIA